Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

SILVIASYSTRAR

är undersköterskor med specialutbildning inom demensvården. Undervisningen grundar sig på palliativ vårdfilosofi med målet högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke och anhöriga oavsett hur sjuk den demenssjuke är. Efter genomgången kurs får kursdeltagaren motta Silviahemmets brosch av H.M. Drottning Silvia och bära titeln diplomerad Silviasyster. Hitintills finns 578 utbildade Silviasystrar.

BAKGRUND

”Cirka 160 000 personer i Sverige beräknas leva med en demenssjukdom och varje år insjuknar uppemot 25 000. Risken att insjukna ökar ju äldre vi blir. Var femte 85-åring beräknas ha en demenssjukdom. Eftersom allt fler blir äldre ökar antalet. Men även yngre kan drabbas. Närmare 10 000 under 65 år beräknas leva med demens här i landet. Demens är alltså inte ett naturligt åldrande.” (Uppgifterna är från Broschyren När glömskan är en sjukdom utgiven 2016 av Myndigheten för delaktighet). Det finns flera faktorer som orsakar demenssjukdom, den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom.

I dagens läge finns det ingen medicin som botar eller förebygger demens. Däremot finns det mediciner som kan göra att sjukdomens förlopp bromsas. Av de som drabbas tror jag att det till stor del beror på vilka gener man ärvt, vilket man dessvärre inte kan påverka. Så vitt jag vet kan t.ex. bra kost och ett aktivt liv också påverka att en eventuell demenssjukdom inträder senare i ens liv. (Själv har jag börjat blogga, facebooka, instagramma och lösa korsord på gamla dar vilket jag hoppas hjälper något. Både min mamma och moster som blev 97 respektive 99 år hade demenssjukdom som inträdde när de kom i 90-årsåldern).

STARTEN

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia vars mor hade en demenssjukdom. Samma år startade den första Silviasysterutbildningen av undersköterskor under ledning av professor Barbro Beck-Friis. Silviahemmet samarbetar med bl.a. tyska Malteser Hilfsdienst. Platsen för verksamheten förlades till malmen på Drottningholm.
År 2004 blev Silviasysterutbildningen – specialisering i demensvård för undersköterskor, webbaserad genom samverkan mellan Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola.

”MÅLET med utbildningen är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Vidare att stimulera till fortsatt och kontinuerligt komptensutveckling samt regelbunden reflektion.”

SILVIAHEMMET & DAGVERKSAMHETEN

Silviahemmet är beläget på c:a 15 minuters promenad från Drottningholms slott.
På Silviahemmet bedrivs dagverksamhet, dels för personer med lindrigare demens och dels för de med mer omfattande demens.

UTBILDNING

Numera utbildas Silviasystrar och dessutom Silviasjuksköterskor, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeuter & Silviaterapeuter genom webbaserade distansutbildningar som ges som uppdragsutbildningar av Sophiahemmet Högskola respektive Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet. Rektor och verksamhetschef för verksamheten är överläkare Wilhelmina Hoffman.

Silviahemmet genomför dessutom föreläsningar och utbildningar för anhöriga och anställda inom demensvården och också för andra som kommer i kontakt med demenssjuka som t.ex. för anställda i hemtjänst, taxi, detaljhandel m.fl. 

EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR SPECIELLT MED SILVIASYSTRAR

Många som har en anhörig med demenssjukdom har träffat på Silviasystrar. På t.ex. det demensboende min mamma bodde på kom en Silviasyster på kontinuerliga besök. Dels ordnade hon med lite extra trevligheter för de boende och dels var hon till en inspirationskälla för de övriga anställda inom vården. Hon ordnade också med kontinuerliga träffar för anhöriga där man kunde diskutera och ställa anhörigfrågor.

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

”Stiftelsens arbete finansieras genom inkomster från den egna utbildningsverksamheten och via donationer. Dagverksamhetens intäkter består av omsorgsersättning för beviljad tid på Silviahemmet. Stiftelsen har inget vinstsyfte utan alla intäkter används för att driva och utveckla verksamheten. Stiftelsen har inga bidrag eller andra medel från stat, landsting eller kommun.”  

VEM SOM FÅR KOMMA TILL SILVIAHEMMETS DAGVERKSAMHET

”Silviahemmets dagverksamhet är öppen för alla med demensdiagnos. Kommunen eller stadsdelen köper platser på Silviahemmet efter sedvanlig biståndsbedömning. Silviahemmet tar även emot daggäster som betalar själva.” Uppgiften är från broschyren Sköna dagar på Drottningholm. Dagverksamhet för demenssjuka på Silviahemmet.

SILVIAHEMMETS UTBILDNINGSCERTIFIERING

kan t.ex. ett äldreboende, omsorgsboende eller annan vårdande enhet inom demensvården få genom att utbilda samtlig personal inom enheten. Efter genomgången utbildning antingen på Silviahemmet eller på arbetsplatsen samt att uppfyllda krav tillgodoses gäller certifikatet i tre år och kan därefter förnyas.

SILVIABO

är ett pilotprojekt och något alldeles nytt. Det är ett boendekoncept som är anpassat för personer med demenssjukdom. Under 2017 kommer Silviahemmet låta bygga ett mindre antal lägenheter på Drottningholmsmalmen, i anslutning till dagverksamheten.

INTERVJU AV H.M. DROTTNING SILVIA

Om du vill läsa om och höra när H.M. Drottning Silvia blev intervjuad av Malou von Sivers angående hennes mors demenssjukdom i ett reportage av Sara Fridh från Expressen, klicka här.

I TV-PROGRAMMET ÅRET MED KUNGAFAMILJEN 2016 fanns ett inslag med när H.M. Drottning Silvia besökte Silviahemmet där hon bl.a. nämnde att det ofta är bra att undvika speglar alternativt sätta gardiner framför speglar där gamla personer med demenssjukdom vistas.
Jag minns t.ex. när jag åkte hiss med min demenssjuka 90-åriga mamma där det fanns en spegel och hon undrade ”vem är den gamla kvinnan jag ser”? Det beror på att många äldre med demenssjukdom inte kommer ihåg att de är gamla utan bara kommer ihåg sitt yngre jags utseende och att det bara leder till problem och ledsamheter om någon upplyser personen vem det faktiskt är som syns i spegeln.
En annan sak Drottningen nämnde var att t.ex. på toaletter är det viktigt att sittringen på toan och ledstänger har en klart avvikande färg jämfört med väggarna som ofta är vitkaklade, för att personer med demenssjukdom och personer med synnedsättning skall hitta och uppmärksamma var de är belägna.

VILKA KONTAKTER JAG HAFT MED SILVIAHEMMET & SILVIASYSTRAR

Ganska nära starten av verksamheten var jag på studiebesök på Silviahemmet. Av det jag såg och fick mig berättat blev jag mycket imponerad och tänkte att hit skulle jag gärna vilja att min mamma skulle kunna komma om hon skulle få en demenssjukdom, vilket hon också fick några år senare. Hon bodde då på ett äldreboende i ett servicehus, där det först fanns daglig verksamhet för personer med demenssjukdom. Denna verksamhet försvann helt när 16 personer avskedades och min mamma och andra med demenssjukdom kom att bli totalt understimulerade.
Jag tog då kontakt med Silviahemmet och frågade om min mamma skulle kunna få komma dit och jag fick jakande svar.
Jag tackade dock nej till erbjudandet av följande orsaker, dels visade det sig att tiden för vistelsen sammanföll med tiden när min mamma hade sin dagliga sovstund och dels ville ingen myndighet sanktionera betalningen för dagvistelsen. Möjligheten fanns att hon själv kunde betala för vistelsen men det hade blivit dyrt med tillkommande utgifter för färdtjänst och dessutom var restiden lång.
När min mamma så småningom (efter ansökan till kommunen) kom till ett demensboende blev det betydligt bättre med aktiviteter och vård för personer med demenssjukdom jämfört med det servicehus hon bott på tidigare.
Till demensboendet hon bodde på kom dessutom en Silviasyster på kontinuerliga besök.

Genom min blogg har jag kommit i kontakt med Silviasyster Lena som har en hemsida med tips. Hon har också framställt en sevärd videofilm: Om jag en dag drabbas av en demenssjukdom. Länkar se nedan.

2017-02-14 var Stora anhörigdagen – föreläsning på ABF. Det var ett mycket givande föredrag som i huvudsak var avsett för anhöriga till personer med demenssjukdom och som leddes av Stiftelsen Silviahemmets nuvarande rektor överläkare Wilhelmina Hoffman.

De flesta uppgifter som finns i detta inlägg kommer från broschyren: ”Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2017
———————————————–
.
Förutom Silviahemmet finns det fler särskilda boenden som får utbildning i demensvård. T.ex. Vardaga äldreomsorg (som har cirka 80 boenden i Sverige) har en egen utbildningsverksamhet som heter Demensakademin där personalen får tre dagars utbildning som följs av vägledning på arbetsplatsen. På varje avdelning utses en demensansvarig, som får extra utbildning. De boenden där konceptet genomförts blir certifierade och anslutna till Demensakademin.
———————————————–

LÄNKAR:
Stiftelsen Silviahemmet
Stiftelsen Silviahemmet Facebook
Silviasyster – utbildning
Youtubefilm: Drottningen vid starten av Silviasysterutbildningen på Silviahemmet
Demenspodden: Silviahemmet 20 år
Silviasyster Lenas hemsida
En film från 2016-05-19 där Drottning Silvia visar hur verksamheten fungerar på Silviahemmet 
Youtubefilm: Om jag en dag drabbas av en demenssjukdom En video som handlar om bemötande av Silviasyster Lena M
Seniorvals tips för att välja äldreboende 


……………………………………………………………..