Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

Länkarna uppdaterade 2022-08-16

Om man behöver hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag skall man i första hand söka hjälp genom sitt landsting och kommun. Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad av bestämmelser i olika lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL och patientlagen. Lagarna finns på Riksdagens webbplats. I det sammanhanget bör nämnas att trots dessa lagar finns är det väldigt olika på olika platser i landet om vilka hjälpmedel eller bostadsbidrag man blir berättigad till. Om man inte blir berättigad till det man tycker att man behöver kan det också bero på vad kommunens biståndsbedömare, LSS-handläggare eller motsvarande tycker att du behöver eller vad kommunen tycker sig ha råd med!

Bidrag från Stiftelser och fonder gäller i regel enbart de som sökt och blivit nekad hjälp av samhället och inte för redan köpta hjälpmedel!
En del bidrag kan inte sökas om man har för hög inkomst.
De flesta stiftelser och fonder har speciella ansökningsdatum.

Länsstyrelsernas Stiftelsesök  finns det många olika stiftelser där man kan söka stipendier och bidrag. I denna bas är det inte helt lätt att hitta för man får upp olika träffar beroende på vilket sökord man använder.
Exempel: Om man söker på Dalarnas län, Ändamål: blind = 11 träffar, Ändamål synskadad 8 träffar, Ändamål: synnedsättning – 0 träffar.
………………………..
logo globalgrant 400 x 400.
Om man i stället använder den stora internationella databasen Global Grant är det betydligt lättare att hitta, se www.globalgrant.com/remote.
Den har 24 000 registrerade fonder och donatorer från hela världen:
På Global Grant kan alla (enskilda och föreningar) leta gratis om de har/eller skaffar ett lånekort från ett bibliotek, alternativt kan man abonnera på tjänsten mot kostnad. Det är ju mycket praktiskt att kunna sitta hemma och söka i lugn och ro.
…………………………

En annan sökväg är Funktionshindersguiden där det står om fonder, stiftelser och stipendier inom funktionshinderområdet. Där finns också anvisningar och tips på hur man skriver en ansökan.
Se: Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier
Med finns  också en länk till Webbkursen ”Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser ” Där man får lära sig hur man skriver ansökningar. Det är en kort kostnadsfri kurs som steg för steg tar dig igenom hur du söker bland fonderna och skriver ansökan.
………………………….
Två böcker finns också i ämnet, se längst ner på sidan. 

………………………………………………………………………………………………
.

Här nedan följer exempel på fonder, stiftelser m.m. man kan söka hjälpmedel som man tycker att man behöver men inte blir berättigad till.

(Listan är i bokstavsordning och inte rangordnad på något sätt)
……………………………………… 
Berit Söderströms stiftelse förvaltas av IM. Stiftelsen ger bidrag till personer med fysiska funktionsnedsättningar/rörelsehinder. Från och med 2020 samverkar IM med Furuboda folkhögskola kring utdelning av stipendiemedel.
………………………………………
Bidragsstiftelsen är förbunden med DHR
Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos är välkomna att söka deras bidrag. Bidragen är till för personers utveckling och kan gälla utbildningar, resor, hjälpmedel, datorer, idrottsredskap m.m.
………………………………………
Doktor Felix Neuberghs stiftelse delar ut bidrag till bl.a. ”behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade” och studerande.
………………………………………
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse Årliga avkastning utges som understöd för:
1.  Understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade för både enskild person och organisationer.
2. Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller till praktiska yrken såsom hantverk.
3. Bidrag till utbildningsinstitutioner med syften enligt punkt 2.
4. Bidrag till resor och anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institutet har företräde.
Man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse.
………………………………………
FUB
(Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna). För medlemmar i FUB finns flera fonder att söka. Ansökningsperiod i början av varje år. Se vidare: www.fub.se/fonder.
Exempel på vad man i dessa fonder kan söka medel till är: Utbildning, lägervistelse, rekreationsresa, fritidsaktiviteter, avlastningsledighet för familj som vårdar eget barn i hemmet, datorinköp samt olika FUB-aktiviteter.
………………………………………
Föreningen FVO är en ideell förening som bedriver hjälp och rådgivningsverksamhet till ekonomiskt behövande privatpersoner.
De försöker hjälpa dig med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, barnfamiljer, långtidssjuka och ålderspensionärer.
Du kan söka fondmedel till exempelvis barns aktiviteter eller andra behov, tandvård, glasögon, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter.
………………………………………
Greta Pärmans stiflelse för hjälpmedel till handikappade
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till handikappade för införskaffande av hjälpmedel som har till syfte att underlätta deras vardagliga liv, behov och sysslor, samt för att möjliggöra ett aktivt och utåtriktat liv i samhället. Stiftelsen riktar sig främst till handikappade ungdomar, men även äldre handikappade kan komma i fråga.
………………………………………
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse
Anslag lämnas dels till organisationer under förutsättning att medlen används till verksamhet som stödjer/hjälper enskilda och behövande personer och dels till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.
………………………………………
Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
Ändamål: att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet. Bidrag kan sökas av enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola.
………………………………………
Henry och Ella Ståhls stiftelse 
Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag bl.a. för rehabilitering. Stiftelsen delar företrädesvis ut bidrag till personer bosatta i Östergötland.
……………………………………… 
HRFs stiftelser (Hörselskadades Riksförbund) delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och till teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.
Ansökan om bidrag ur Hörselskadades Riksförbunds fonder.
Ansökan om bidrag från SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade.
………………………………………
Kronprinsessan Victorias fond
Fonden arbetar för barn och ungdomar i Sverige med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.
Ansökningar ska främst gälla kostnader för medhjälpare vid fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Ideella medlemsföreningar eller föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform kan ansöka om bidrag. Fonden administreras av Radiohjälpen.
………………………………………
Kungl. Sällskapet Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar.
Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen
………………………………………
Lindhés Stiftelseförvaltning
Advokatbyrån förvaltar 8 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa:
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne
Stiftelsen Musikkulturens Främjande
Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne
Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne
Ett flertal av dessa stiftelser delar ut medel till följande ändamål: Omvårdnad & uppfostran av barn t.ex. lägerverksamhet, undervisning eller utbildning, behövande samt vetenskaplig forskning.
………………………………………
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, CP-barn (under 25 år) med neurologiska funktionshinder. Delar även ut bidrag till stiftelser, ideella föreningar och för forskning med samma inriktning.
………………………………………
Manillaskolans Samstiftelser
Syftet med stiftelserna är att på olika sätt stödja Manillaskolans nuvarande och före detta elever. Mer om detta står på ansökningsblankettens baksida.
………………………………………
Norrbacka-Eugeniastiftelsen 
Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
Villkor: Funktionshindrade personer, där funktionshindret inte beror på normalt åldrande. Bidragen ska gå till inköp av något som underlättar tillvaron och därigenom höjer livskvaliteten. De praktiska vardagsbehoven är avgörande, inte diagnoser.
………………………………………
Personskadeförbundet RTP
Trafikskadefonden Villkor: Medlem minst 2 år i RTP, med funktionsnedsättning till följd av trafikskada. Beviljas till fritidshjälpmedel, kostnad för aktiverande fritidsverksamhet och rehabilitering/rekreation.
….
Enskilda bidraget Villkor: Medlem i Personskadeförbundet RTP sedan minst 2 år, med egen skada registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister. Bidrag är för saker som underlättar vardagen i hemmet, extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen eller för exempelvis hushållsmaskiner, dator/läsplatta, rehabilitering/rekreation, som ej bekostas av annan. Bidrag beviljas inte för redan inköpta hjälpmedel.
….
PÅ RTP:s sida finns ytterligare länkar till fler fonder & stipendier.
………………………………………
Rosenbäcksstiftelsen 
Gällande ekonomiskt understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bl.a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation för boende i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.
………………………………………
Specialpedagogiska skolmyndigheten  SPSM. Privatpersoner med en funktionsnedsättning och deras anhöriga kan söka bidrag vid vissa studier, se: https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/
………………………………………
Stiftelsen Alexander Dickson’s Donationsfond ger bidrag till ekonomiskt behövande i Göteborg inkl. kranskommuner gällande barn med funktionshinder och merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter med:
– väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl
– merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter
– barn med funktionshinder
………………………………………
Stiftelsen för Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Barn och ungdomar prioriteras till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder, se: http://www.stiftbistandskane.se/enskilda.html
………………………………………
Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond (Organisationsnummer 849400-8744) ger bistånd åt svårt handikappade och långvarigt sjuka personer i Sverige. Telefon: 031147499
Personligt skriven ansökan som skall innehålla ekonomiska förhållanden, familjeförhållande, orsak till ansökan och läkarintyg, som skickas till: Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond c/o Ingvar Andersson, Vaktmästaregången 16, 413 18 Göteborg
………………………………………
Stiftelsen Göran Tidfälts fond
Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats och i viss mån även till polioskadade.
………………………………………
Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.
……………………………………… 
Stiftelsen Josef Blomqvist Minnesfond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade.
………………………………………
Stiftelsen Nils Ohlssons Minne
Stiftelsens ändamål är att främja utbildning av barn och ungdomar bosatta i Sverige med allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi, åldersgräns mellan 14 och 30 år. I första hand gällande bidrag till ungdomar som läser på högskolenivå i Sverige och utomlands, t.ex. vid Gallaudet universitet i USA. I mån av utrymme beviljas därefter bidrag till barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. Bland annat beviljas då bidrag för inköp av dator och program som stöd för skolarbetet, se http://www.nilsohlsson.nu/SokBidrag.aspx
………………………………………
Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
Stiftelsens målgrupp är ungdomar med reumatiska sjukdomar. Se: http://www.karlfeldtsminne.se/ansokan.htm
………………………………………
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
I huvudsak ska bidragen främja vård och utbildning av barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som helt enkelt underlättar tillvaron/höjer livskvalitén.
………………………………………
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. Villkor: Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret samt att underlätta ett normalt liv. Ex. på bidrag: dator, tvätt/diskmaskin, anpassade fritids- och idrottsredskap (rullstol, specialcykel), gymkort, bidrag till studier.
………………………………………
Stiftelsen Sävstaholm
Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning m.m. Bidrag ges bl.a. till utbildning, hjälpmedel och aktiviteter för utveckling och rekreation som t.ex. skolresor. Se: http://www.stiftelsensavstaholm.se/sok-bidrag/bidrag-till-enskilda
………………………………………
Stiftelsen Tysta Skolan stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning. Bidrag kan sökas i samband med utbildning, studieresor, kurser, läger, skolresor mm samt Socialt stöd.
………………………………………
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade samt kulturella ändamål). Sjukintyg samt dokument som styrker inkomstförhållanden är obligatoriska och bifogas ansökan i PDF-format.
………………………………………
Svenska Diabetesförbundet har flera medlemsfonder. Årligen delar de ut medel från sina medlemsfonder och forskningsfonder till medlemmar och svensk diabetesforskning. För att söka medel från deras medlemsfonder krävs att du varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.
Se vidare: https://www.diabetes.se/medlem/medlemsformaner/medlemsfonder/
………………………………………
Synskadades Riksförbund (SRF) har hand om ansökningar om fondmedel från Synskadades Stiftelse, Stiftelsen KMA (Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade) samt vissa andra stiftelser.
Stipendier och fondmedel kan sökas av personer med synskada till bidrag för resor, kulturell verksamhet, vård, idrott, utbildning, extra kostnader vid innehav av ledarhund m.m.
Gå in på hemsidan och vidare till ”Stipendier och fonder”
………………………………………
Treklöverstiftelsen 
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande personer med funktionsnedsättning, företrädesvis för ungdom.
………………………………………
Ulrika Eklunds stiftelse
Förutom till begåvade gymnasieelever med ekonomiskt besvärlig situation ger stiftelsen bidrag till personer som lider av MS eller diabetes. Under de senaste åren har de som beviljats fått c:a 3000 kr var.
………………………………………
Änggårdsstiftelsen
Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning.
………………………………………………………………………..

Diverse länksamlingar

Helhetsdoktorn.nu: Fonder där du kan söka bidrag. Fondsidan består i grunden av den lista som användes vid Tallmogårdens Hälsohem.
………………………………………
Hem & Hyras lista över 200 stiftelser och fonder för behövande
……………………………………… 
Parasport/Sverige har samlat följande länkar fonder & stipendier: Se: https://www.parasport.se/lastasidor/Sok/?q=s%C3%B6ka+fonder+och+stipendier
………………………………………
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Till RBU:s fonder och stiftelser kan du som är medlem mellan 0-25 år söka ekonomiskt bidrag. Du kan även hitta förslag på hur du kan finansiera en lägervistelse. Se följande länkar:
RBU:s Medlemsfond
Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares
Stipendium för studier vid Valjevikens folkhögskola
RBU:s forskningsstiftelse
………………………………………………………………………..

Facebookgrupper:

Följande privata grupper finns på Facebook som man kan gå med i och få tips och ställa frågor:
Ekonomisk hjälp – fonder/stiftelser https://www.facebook.com/groups/2243632819033416
….
FONDER & STIPENDIER för behövande https://www.facebook.com/groups/1264057890305964
….
Fonder och stipendier för familjer i behov. (självhjälpsgrupp) https://www.facebook.com/groups/538428692949532

Stiftelsmedel.se
är en ideell förening som kostnadsfritt vill hjälpa dig som har svårt att hitta ekonomisk hjälp från stiftelser, kommuner och landsting https://www.facebook.com/Vi-som-s%C3%B6ker-fonder-och-stiftelser-bidrag-osv-389361494577541

Vi som söker fonder och stiftelser, bidrag osv. https://www.facebook.com/Vi-som-s%C3%B6ker-fonder-och-stiftelser-bidrag-osv-389361494577541
………………………………………………………………………..

Litteratur:

omslag Stora Fondboken 2019 .

                                       Foto från Förlaget Stöd och Stipendier
Stora fondboken 2019 : över tusen fonder för allt mellan himmel och jord
, 2018, Elin Algotsson, Lars Hellman, ISBN: 9789197917612
Boken är dessvärre slutsåld, men kan finnas på Bibliotek och antikvariat t.ex: Bokbörsen
Beskrivning:
Om du är i en livssituation där du behöver ekonomiskt stöd är vår förhoppning att den här boken kan vara till hjälp. Låna den på biblioteket, om de inte har den hemma be dom beställa den.
I den här boken har vi sammanställt de 1000 bästa bidragen och goda råden från 25 års erfarenhet av att hjälpa människor och organisationer att söka bidrag för:
Sjuka och funktionshindrade
Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande
Studier och utbildningar
Kultur, miljö och projekt
Föreningar och organisationer
Innehåll: De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna
Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål
Hur du skriver en bra ansökan
Nya exempelbrev
………………………………………
Utlandsstipendier : stipendier för praktik och studier utomlands
, 2015, Anitha Jacquemot, ISBN 9789187601149
Säljs bl.a. av Adlibris och Bokus 
Beskrivning:
Behöver du pengar till en utbildning, ett projekt eller en studieresa? Stipendier finns för alla tänkbara ändamål. Boken ger svar på vad ett stipendium är, vem som kan söka, var man hittar ett stipendium, hur man ansöker och förbättrar sina chanser att få ett stipendium. Anitha Jacquemot har flera års erfarenhet av kunskapsförmedling kring jobb och studier utomlands. Med sin bok Utlandsstipendier vill hon ge råd och tips för att hitta rätt i stipendiedjungeln.
…………………………………………………………………………………………

🌺 👍🌺 LYCKA TILL! 🌺 👍🌺